ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ :2310 840543

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Ο διαδικτυακός τόπος που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.perouka.gr (εφεξής «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί για τη διαδικτυακή διάθεση προϊόντων από την εταιρεία με την επωνυμία «Θ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «PAP CENTER», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 24, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 082074311 της Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57463004000 (εφεξής «Εταιρεία»).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

 1. Οι παρόντες όροι θέτουν τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους όρους βάσει των οποίων η Εταιρεία διαθέτει διαδικτυακά τα προϊόντα της. Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με τους εν λόγω όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία (τηλ. 2310 272.238 ή 226-454, φαξ: 2310 234.703, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@papcenter.gr).
 2. Με τη χρήση του Ιστοτόπου ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και αποδέχεται ότι όλες οι συναλλαγές του με την Εταιρεία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προκληθείσα ζημία, οφειλόμενη στη μη συμμόρφωση με τους εν λόγω όρους.
 3. Παρέκκλιση από τους παρόντες όρους χρήσης ή συμφωνία ειδικότερων όρων χρήσης πέραν των παρόντων επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνον εφόσον έχει περιβληθεί τον έγγραφο τύπο και με τη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενός ή περισσότερων όρων του παρόντος, οι λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι ως έχουν.
 5. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις θεωρείται ότι ισχύουν και, συνακόλουθα, δεσμεύουν τους χρήστες του Ιστοτόπου από τη στιγμή της δημοσιοποίησής τους στον Ιστότοπο. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά τις τροποποιήσεις λογίζεται ως αποδοχή των όρων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Γ. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. Ο Ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η χρήση του Ιστοτόπου από ανηλίκους απαγορεύεται ρητά και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτήν.
 2. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο μόνιμα ή προσωρινά τη λειτουργία του Ιστοτόπου εν όλω ή εν μέρει.
 3. Η Εταιρεία λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα Ιστότοπο να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στη λειτουργία ή μη και στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης του Ιστοτόπου ή των περιεχόμενων σ’ αυτόν πληροφοριών.
 4. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) τρίτων μερών (άλλων επιχειρήσεων/εταιρειών/οργανισμών) προς διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών/επισκεπτών που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω των συνδέσμων αυτών ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
 5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών/επισκεπτών του Ιστοτόπου της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης του Ιστοτόπου ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο ή οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στον Ιστότοπο, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και προστατεύεται ως τέτοιο. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης των δημιουργημάτων αυτών για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
 2. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο.

Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Δεδομένου ότι η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου, ορισμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων (π.χ. χρώμα) που εκτίθενται στον Ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που φέρουν τα προϊόντα στην πραγματικότητα.
 2. Η τιμή των προϊόντων που αναγράφεται στον Ιστότοπο αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος αυτών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη.
 3. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της.
 4. Τυχόν προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 5. Στα πλαίσια της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στην τιμή ή στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που εκτίθενται στον Ιστότοπο.

ΣΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Η διαδικασία υποβολής παραγγελίας έχει ως ακολούθως: α) αρχικά, ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστοτόπου που επιθυμεί να παραγγείλει κάποιο προϊόν συμπληρώνει και αποστέλλει στην Εταιρεία το έντυπο παραγγελίας που υπάρχει στον Ιστότοπο, β) κατόπιν, η Εταιρεία επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γ) τέλος, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του παραπάνω μηνύματος η Εταιρεία αποστέλλει στον υποβάλλοντα την παραγγελία (δεύτερο) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο τον ενημερώνει για την αποδοχή ή την απόρριψη της παραγγελίας, η οποία μπορεί να είναι και αναιτιολόγητη και έγκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
 2. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με κάρτα (βλ, αμέσως κατωτέρω υπό Ζ για τους τρόπους πληρωμής) και η παραγγελία απορριφθεί, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.

Ζ. ΠΛΗΡΩΜΗ

 1. Ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστοτόπου, υποβάλλοντας την παραγγελία του, αναγνωρίζει ρητά ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.
 2. Το ποσό της πληρωμής αντιστοιχεί στη συνολική τιμή του προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται στον Ιστότοπο.
 3. Τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα υπολογίζονται με βάση το βάρος του προϊόντος και διαμορφώνονται ως εξής:

– Για παραγγελίες έως 2 kg τα έξοδα απόστολής είναι 2,60€

– Για παραγγελίες από 2 kg έως 35 kg τα έξοδα απόστολής έχουν προσαύξηση  1€ για κάθε κιλό βάρους.

– Για αγορές από 50€ και άνω η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 1. Η Εταιρεία δέχεται πληρωμές με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) ή αντικαταβολή.
 2. Στην περίπτωση καταβολής με τη χρήση κάρτας, η πληρωμή διενεργείται κατά τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας. Ο υποβάλλων την παραγγελία καταχωρεί στο έντυπο παραγγελίας τα στοιχεία της κάρτας του (αριθμό και ημερομηνία λήξης). Η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητας της κάρτας και έγκριση της πληρωμής από την εκδότρια Τράπεζα. Σε περίπτωση μη παραλαβής από την Εταιρεία της σχετικής έγκρισης πληρωμής της Τράπεζας, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση της παράδοσης ή τη μη παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος. Αποδεκτές είναι οι VISA, MASTERCARD. Πληρωμές μπορούν να γίνουν και μέσω PAYPAL.
 3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που υφίστανται πρόσωπα των οποίων η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 4. Στην περίπτωση αντικαταβολής, ο υποβάλλων την παραγγελία οφείλει να καταβάλει το ποσό της πληρωμής στον ταχυμεταφορέα (courier) κατά τον χρόνο παράδοσης της παραγγελίας. Ελλείψει καταβολής, η παραγγελία δεν θα παραδίδεται.
 5. Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, εκδίδεται από την Εταιρεία απόδειξη ή, για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τις εταιρείες, τιμολόγιο, ανάλογα με την προτίμηση του υποβάλλοντος την παραγγελία, που παραδίδεται κατά την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος. Για την έκδοση τιμολογίου απαιτείται η καταχώριση ορισμένων στοιχείων κατά τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας και, συγκεκριμένα της επωνυμίας της εταιρείας, του Α.Φ.Μ., της Δ.Ο.Υ. και του επαγγέλματος.

Η. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Η παράδοση του προϊόντος λαμβάνει χώρα εντός 3 εργάσιμων ημερών για αποστολές εντός πόλης και από πόλη σε πόλη, και εντός 10 εργάσιμων ημερών για αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές. Από τη στιγμή της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, η οποία δηλώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βλ. ανωτέρω υπό Ε.1.γ).
 2. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντος με κάρτα, η παράδοση του προϊόντος γίνεται αποκλειστικά και μόνον στον αγοραστή. Ο τελευταίος πρέπει να παραλάβει αυτοπροσώπως την παραγγελία, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή το διαβατήριό του και την κάρτα που χρησιμοποίησε για την πληρωμή. Η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο επιτρέπεται μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση του αγοραστή, την οποία θα πρέπει ο εξουσιοδοτούμενος να επιδείξει κατά την παραλαβή του προϊόντος πλέον των προαναφερθέντων.
 3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν χρονική καθυστέρηση στην παράδοση ορισμένης παραγγελίας. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υποβάλλοντα την παραγγελία και θα τον ενημερώσει σχετικά. Η ως άνω ενημέρωση δεν θα λάβει χώρα στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν δύναται να επικοινωνήσει με τον υποβάλλοντα την παραγγελία, διότι αυτός δεν καταχώρισε ορθά τα στοιχεία του ή, σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβολής τους, δεν τα ενημέρωσε.

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 1. Ο αγοραστής δύναται να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία, εάν για οποιονδήποτε λόγο αλλάξει γνώμη σχετικά με την αγορά αυτού, εφόσον ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του αυτήν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, παραλαμβάνει το προϊόν ή από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, παραλαμβάνει το τελευταίο προϊόν, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον αγοραστή με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά (δικαίωμα υπαναχώρησης).
 2. Προκειμένου ο αγοραστής να προβεί στην ως άνω σχετική ενημέρωση προς την Εταιρεία, αυτός δύναται: α) είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος β) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Μόλις η Εταιρεία παραλάβει το αίτημα επιστροφής, αποστέλλει στον αγοραστή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραλαβή αυτήν.
 3. Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία, ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, συνοδευόμενο από την απόδειξη ή το τιμολόγιο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε την Εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 4. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας (14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η Εταιρεία), η Εταιρεία επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον αγοραστή. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία δεν επιστρέφει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο αγοραστής κατά την υποβολή της παραγγελίας του επέλεξε τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην εταιρία. Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το προϊόν ή μέχρι ο αγοραστής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 5. Η Εταιρεία εκτελεί την επιστροφή των χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ρητώς συμφωνήθηκε κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν χρεώνονται έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Έτσι, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται είτε με πίστωση της κάρτας του αγοραστή για την περίπτωση πληρωμής με κάρτα είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή για την περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή. Η Εταιρεία αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αγοραστή που επιβεβαιώνει την επιστροφή των χρημάτων.
 6. Κατ’ εξαίρεση ο αγοραστής δεν έχει το παραπάνω δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος στις παρακάτω περιπτώσεις: α) την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αγοραστή ή σαφώς εξατομικευμένων, β) την προμήθεια σφραγισμένων προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, γ) την προμήθεια προϊόντων κόλλησης και περιποίησης, δ) την τροποποίηση προιόντων φενακίων (περούκες, πρόσθετα, ποστίς, τρέσες) με διαδικασία κουρέματος βαφής, μόνιμου ισιώματος ή σγουρέματος ή όποιας άλλης επεξεργασίας και παρέμβασης έτσι ώστε να τροποποιηθεί η αρχική εικόνα και κατάσταση που είχαν όταν παραλήφθηκαν από τον αγοραστή.  Προς αποφυγή τυχόν σύγχυσης του αγοραστή σχετικά με το αν έχει ή όχι το δικαίωμα υπαναχώρησης για συγκεκριμένο προϊόν, στην περιγραφή των προϊόντων που δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν θα περιέχεται η ένδειξη «το προϊόν δεν επιστρέφεται», προκειμένου οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου να το γνωρίζουν προτού υποβάλλουν την παραγγελία τους.
 7.  Όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου καλύπτονται από τις εγγυήσεις που χορηγούνται από τους προμηθευτές της Εταιρείας ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, αυτά θα πρέπει να επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν στην Εταιρεία, συνοδευόμενα από την απόδειξη ή το τιμολόγιο, προς επιβεβαίωση της κατασκευαστικής ελαττωματικότητάς τους από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή, προκειμένου να αντικατασταθούν και να επιστραφούν στον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος από τον αγοραστή στην εταιρεία βαρύνουν τον αγοραστή και τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος από την εταιρεία στον αγοραστή βαρύνουν την εταιρεία.
 8. Τα προϊόντα φενακίων (περούκες, πρόσθετα, ποστίς, τρέσες) δεν καλύπτονται από εγγύηση (όπως πχ. στις ηλεκτρικές συσκευές). Η εταιρία είναι υπεύθυνη μόνο για την αντικατάσταση ελαττωματικού, από κατασκευής του, προϊόντος (βλ. ανωτέρω υπό Θ.7). Στις περιπτώσεις κακομεταχείρισης του προϊόντος από τον αγοραστή ή/και μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και συντήρησης που το συνοδεύουν, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για αντικατάσταση ή διόρθωση του προϊόντος. Από εγγύηση δεν καλύπτονται, επίσης, τα προϊόντα περιποίησης και κόλλησης, τα οποία και δεν επιστρέφονται.

 

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται χωρίς την υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών ικανών να διακρίνουν τους χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου κατά τρόπο ώστε η ταυτότητά τους να καθίσταται γνωστή ή να μπορεί να προσδιοριστεί, όπως για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση, τους αριθμούς επικοινωνίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»). Ενδέχεται, ωστόσο, ο χρήστης/επισκέπτης που δεν παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένες λειτουργίες του Ιστοτόπου ή η Εταιρεία να μην μπορεί να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες στον χρήστη αυτόν.
 2. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν αυτόβουλα οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου κατά τη χρήση των λειτουργιών του, καθώς και εκείνα που δίνονται μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας με την Εταιρεία.
 3. Η Εταιρεία δεν συλλέγει πληροφορίες για τους χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου από άλλες πηγές, όπως Δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
 4. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του Ιστοτόπου για να εκτελέσει τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του παρόντος Ιστοτόπου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών του Ιστοτόπου εν γένει.
 5. Η χρήση των δεδομένων για σκοπό διάφορο των ανωτέρω επιτρέπεται κατόπιν προηγούμενης ειδικής συγκατάθεσης του υποκειμένου τους, δηλαδή του χρήστη/επισκέπτη του Ιστοτόπου, η οποία παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω επισημείωσης σε ειδικό σημείο του Ιστοτόπου κατά τη συλλογή τους. Στην περίπτωση αυτήν, η εν λόγω συγκατάθεση είναι δυνατόν να αρθεί οποτεδήποτε, εμποδίζοντας την τυχόν μελλοντική χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων από την Εταιρεία, με την αποστολή έγγραφης αίτησης ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Εταιρεία.
 6. Πέραν των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη του Ιστοτόπου για στατιστικούς λόγους. Τέτοιες πληροφορίες είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση IP, το domain name, πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ, την ώρα επίσκεψης στον Ιστότοπο και τις Ιστοσελίδες που επισκέφτηκαν οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου. Περαιτέρω, ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies» για την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών και, συγκεκριμένα, των κάτωθι στοιχείων: διεύθυνση IP, session number ID, customer ID, payment ID. Ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστοτόπου δύναται να απορρίψει τα «cookies». Στην περίπτωση αυτήν, μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα του Ιστοτόπου.
 7. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, όπως οι σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ορίζουν.
 8. Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του Ιστοτόπου σε τυχόν θυγατρική αυτής. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να προωθεί τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) των χρηστών/επισκεπτών που υπέβαλαν παραγγελία στους ταχυμεταφορείς (courier) με τους οποίους συνεργάζεται, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παράδοση των παραγγελιών. Περαιτέρω, η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του Ιστοτόπου όταν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο ή κατόπιν σχετικής ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης των χρηστών/επισκεπτών ή προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της ιδίας ή του καταναλωτικού κοινού της.
 9. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της.
 10. Με την χρήση/επίσκεψη του παρόντος Ιστοτόπου, ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρεία είναι ακριβείς και αληθείς, ότι έλαβε γνώση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας και ότι παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της.
 11. Οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα τους αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα των αιτούντων και την καταβολή του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τυχόν τηρούνται στο Αρχείο της. Οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου μπορούν επίσης να προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν. Ειδικότερα, μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους.

Κ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Οδηγίες για την υπαναχώρηση

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών ή, σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά, από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς , χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται στα 2 kg τα έξοδα απόστολής είναι 2,60€.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Β. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Προς: PAP CENTER, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 24, τηλ. 2310 272.238 ή 226-454, φαξ: 2310 234.703, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@papcenter.gr
Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών………
Που παραγγέλθηκε(-αν) στις …/…/…. /που παρελήφθη(-σαν) στις …/…/…
Όνομα καταναλωτή(-ών)
Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
Ημερομηνία